Kjøpsvilkår

Lov om opphavsrett

Bøker, kursvideoene og meditasjonene du kjøper hos oss er kun for eget privat bruk av kjøper, og skal ikke deles med andre.
Det er heller ikke tillat å kopiere fra verkene.

Winger Shop kan ikke gi noe garanti for din utvikling gjennom kurset.
Winger Shop kan ikke ta ansvar for behandlinger du gir videre etter endt kurs.

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Dette er et utdrag av betingelsene. Fullstendige betingelser finner du på linkene nederst på denne siden.

Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven,

1. Avtalen
 Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Selger tar forbehold om skrivefeil, tekniske feil i tekst, utsolgt eller andre feil i priser og bilder som gjør at vi må kansellere bestillingen.

2. Partene 
Selger
 Firmanavn:Winger AS. 
E-post: kurs@wingersverden.no. Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser
 Prisene er oppgitt i nettbutikken. Ved kjøp av bøker eller kursDVDer tilkommer porto.

4. Levering 
Digital mp3-fil lastes ned direkte etter kjøp. Filen kan spilles av på data, nettbrett, smartelefon eller annen mp3-spiller. (Vi anbefaler at du laster ned  filen på en data først, for så å evt. overføre til nettbrett, smartelefon eller annen mp3-spiller.)

Bøker og kursDVDer sendes i posten innen en uke fra kjøpsdato.

5. Personoppysninger 
Vi innhenter og bruker kun de personopplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som kunde.

I de tilfeller vi bruker opplysningene til andre formål som å evt sende deg tilbud, informasjon etc. så gjøres det kun etter samtykke fra deg som kunde.

Under ingen omstendighet utleverer vi personopplysninger til tredjepart.

Alle korttransaksjoner håndteres av Paypal på deres servere.

Informasjon vedrørende Bank/kredittkort som dere oppgir i forbindelse med kjøpet kommer således ikke oss i hende.

 

Forbrukerkjøpsloven (Lov om forbrukerkjøp)

Ehandelsloven (Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester)

Markedsføringsloven (Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår)

 

Copyright law

Books, course videos and meditations buying with us is only for your own private use by the purchaser and shall not be shared with others.
It is also not allowed to copy works.

Winger Shop can not give any guarantee for your development through the course.
Winger Shop can not take responsibility for treatments you give further after the course.

This purchase is regulated by the standard sales conditions for consumer purchases of goods over the internet. This is an excerpt of the conditions. Complete terms can be found on the links at the bottom of this page.
The contract is prepared and recommended for use by the Consumer Ombudsman. Consumer purchases over the Internet are regulated mainly by the Contracts, consumer law, marketing law, consumer law and the Electronic Commerce Act,

1. Agreement The agreement between buyer and seller consists of information the seller provides the purchase in order solution in the site (including without limitation information about the nature, quantity, quality, other characteristics, price and delivery terms), any direct correspondence between the parties (eg e- mail) as well as sales conditions. Seller not responsible for typographical errors, technical errors in text, sold out or other error in pricing and images that are forcing us to cancel the order.

2. The Parties Seller Company name: Winger AS. E-mail: kurs@wingersverden.no. Buyer is the person placing the order.

3. Prices Prices are quoted in the online store. When purchasing books or kursDVDer apply postage.

4. Delivery Digital mp3 file downloaded directly after purchase. The file can be played on computer, tablet, smartphone or other mp3 player. (We recommend that you download the file on a computer first, then if necessary. Transfer to tablet, smartphone or other MP3 player.)

Books and DVD mailed within one week from date of purchase.

5. Personal Information We collect and use only the personal information necessary to fulfill our obligations to you as a customer.

In those cases we use the information for other purposes such as to possibly send you offers, information etc. so done only with the consent of our customers.

Under no circumstances do we disclose personal information to third parties.

All card transactions are processed by Paypal on their servers.

Information regarding Bank / credit card that you provide in connection with the acquisition are thus not available to us.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *